Gå til Rogalandteater.no

ÅRSREGNSKAP FOR 2019

RESULTATREGNSKAP 2019
 Note20192018
ALLE TALL I KR 1 000
Driftsinntekter:
Egne inntekter224 21426 890
Tilskudd392 99192 152
Gevinst ved salg anlegg21585
Sum driftsinntekter117 225119 628
Driftskostnader:
Lønn, arbeidsg.avg., pensjon4,669 81675 383
Avskrivninger74 7284 412
Andre driftskostnader535 17338 078
Sum driftskostnader109 718117 874
Driftsoverskudd/-underskudd7 5071 755
Finansinntekter/-kostnader:
Finansinntekter548455
Finanskostnader1 7631 881
Sum netto finansinntekter-1 214−1 426
Årsoverskudd6 293329
Årets overskudd disponeres slik:
Annen egenkapital106 293329
Sum6 293329
BALANSE PR. 31.12.19
 Note20192018
EIENDELER
Anleggsmidler:
Varige driftsmidler:
Teaterbygning700
Nybygg, Teaterveien 174 0924 142
Lagerbygning700
Hus og leiligheter730 29627 040
Teaterhallen73 9183 963
Rømningsvei Intimscenen75 9306 690
Inventar7748819
Fast bygningsmessig inventar729 47729 527
Teknisk utstyr76 9978 026
Biler7698649
Sum varige driftsmidler82 15580 855
Langsiktige fordringer:
Langsiktig fordring på staten93 3003 300
EK-innskudd KLP62 1012 101
Pensjonsmidler Ytelsesordning610 9431 207
Sum anleggsmidler98 49887 463
Omløpsmidler:
Varer116589
Fordringer:
Debitorer1313303
Andre kortsiktige fordringer1974578
Forskuddsbetalte kostnader1 598789
Sum fordringer2 8851 670
Bankinnskudd, kontanter og lignende822 08727 930
Sum omløpsmidler25 13729 689
SUM EIENDELER123 636117 152
GJELD OG EGENKAPITAL
 Note20192018
Egenkapital:
Innskutt egenkapital:
Aksjekapital (1.080 aksjer á 100)10,11108108
Annen egenkapital103 3003 300
Sum innskutt egenkapital3 4083 408
Opptjent egenkapital:
Annen egenkapital1063 82953 077
Sum opptjent egenkapital63 82953 077
Sum egenkapital67 23756 485
Langsiktig gjeld:
Avsetning for forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser62 2212 525
Avsetning til vedlikehold121 031688
Sum avsetning for forpliktelser3 2523 213
Annen langsiktig gjeld:
Pantelån SR-bank1330 60933 180
Sum annen langsiktig gjeld30 60933 180
Sum langsiktig gjeld33 86136 392
Kortsiktig gjeld:
Leverandører13 0062 784
Skyldig offentlige avgifter15 2275 599
Annen kortsiktig gjeld1,1414 30415 893
Sum kortsiktig gjeld22 53824 275
SUM GJELD OG EGENKAPITAL123 636117 152

NOTER TIL REGNSKAPET

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

(Alle beløp i tabeller er i NOK 1 000. Beløp i tekster er angitt i hele tall.)

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for eventuell risiko for forventet tap.

Varebeholdninger
Varebeholdningen består utelukkende av varer for videresalg til bar-/kafévirksomheten. Verdien er verdsatt laveste verdi av anskaffelseskost (etter FIFO-prinsippet) og virkelig verdi.

NOTE 2 – EGNE INNTEKTER
 20192018
Egne inntekter:
Billettsalg1478514 288
Programsalg04
Gjestespill11822 999
Teaterbaren32462 949
Gaver og gaveforsterkningsmidler5212 214
Diverse inntekter44804 436
2421426 890

Billettinntekter og andre inntekter i tilknytning til forestillinger blir inntektsført pr forestillingsdato. Inntekter til forestillinger som ikke er avviklet pr 31.12.19 klassifiseres som forskuddsbetalte inntekter og er balanseført under «Annen kortsiktig gjeld», ref. note 14. Påløpne kostnader vedrørende forestillinger som skal spilles etter årsskiftet er kostnadsført i årets regnskap, ref. note 5.

Teatret har inntektsført kr. 521 097 i gaver i 2019. Mottatte, men ubenyttede gaver er balanseført under «Annen kortsiktig gjeld».

NOTE 3 – TILSKUDD FRA EIERNE
 20192018
Mottatte tilskudd:
Staten62 80063 300
Rogaland Fylke9 3429 358
Stavanger Kommune19 40219 053
Andre tilskudd:
Barne- og ungdomsarbeid7065
Prosjektstøtte Randaberg Kommune100
Balanseførte tilskudd fra/til Sceneskifte:
Staten856202
Rogaland Fylke38359
Stavanger Kommune13715
Sum inntektsførte tilskudd92 99192 152

Driftstilskuddene inntektsføres i det året de er angitt å gjelde for iht tilskuddsbrev. Det har blitt inntektsført kr. 1 376 442 av tidligere mottatte midler til prosjekt «Sceneskifte».

NOTE 4 – LØNNSKOSTNADER, ANT. ANSATTE, GODTGJØRELSER, M.M.
 20192018
Lønnskostnader:
Lønninger61 03459 469
Arbeidsgiveravgift8 4138 721
Pensjonskostnader-2233 263
Andre ytelser5923 930
Sum personalkostnader69 81675 383
Antall årsverk114,4(inkluderer kunstneriske tjenester fra selv. næringsdrivende)
Antall årsverk inkluderer kunstneriske tjenester fra selv.næringsdrivende.
Godtgjørelser:LønnAnnen godtgjørelse
Teatersjef/daglig leder1 10118
Direktør1 09813

Gevinst pensjonskostnader skyldes effekter knyttet til ytelsesordningen og driftspensjonsordningen, ref. note 6.

 

Teatersjef og direktør er medlemmer av teatrets kollektive pensjonsordning. De mottar ingen form for bonuser, opsjoner eller lignende. Avtroppende teatersjef har krav på ventelønn under visse betingelser i 2019. Det er avsatt kr. 1 365 000 i balansen under «Kortsiktig gjeld» til denne forpliktelsen.

Styreleder har mottatt kr 90 000 i styrehonorar. Øvrig honorarer til styremedlemmer utgjør kr 224 500. Kostnadsført revisjonshonorar har i 2019 vært på kr 145 875 for revisjon og kr 29 062 for andre rådgivningstjenester.

NOTE 5 – ANDRE DRIFTSKOSTNADER
 20192018
Dekorasjonskostnader3 2843 628
Varekjøp bar, kantine, salgsartikler1 5231 498
Honorarer6 3599 437
Husets drift8 2207 553
Generelle driftskostnader5 0275 169
Transport og reiser2 2862 503
Salgs- og informasjonskostnader5 6266 143
Møtekostn., representasjon, kontingenter, gaver797747
Tap på fordringer40
Kostnadsførte investeringer2 0471 400
35 17338 078

Påløpne kostnader vedrørende forestillinger som skal spilles etter årsskiftet, er i sin helhet kostnadsført i regnskapet. Kostnadene utgjør kr 4 366 074. Tilsvarende kostnad i 2018 var kr 4 311 424.

NOTE 6 – PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER
 20192018
Akturarberegning, ytelsesordning KLP:Kollektiv ordning 31.12.19Kollektiv ordning 31.12.18
Påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.1286 87491 850
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr. 31.12-96 465−92 908
Netto påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.12-9 591−1 058
Arbeidsgiveravgift-1 352−1 352
Netto påløpte pensjonsforpliktelser inkl aga pr. 31.12-10 943−1 207
Ikke resultatført virkning av estimatavvik00
Netto pensjonsforpliktelse (-midler)- −1 207
Aga av netto pensjonsforpliktelser (-midler)−149
Netto pensjonsforpliktelse (-midler) uten aga−1 058
Økonomiske forutsetninger:20192018
Diskonteringsrente2,30%2,60 %
Forventet lønnsregulering2,25%2,75 %
Forventet G-regulering2,00%2,50 %
Forventet avkastning på fondsmidler3,80%4,30 %
Forventet regulering av løpende pensjoner1,24%1,73 %
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.
Pensjonskostnad Rogaland Teater:20192018
Pensjonspremie betalt5 3904 903
Endring pensjonspremie påløpt108192
Endring pensjonsforpliktelser (-midler) ytelsesordning−4 625−1 048
Endring pensjonsforpliktelser (-midler) driftspensjon−267−10
Andel trukket ansatte−830−814
Omkostninger140
Sum kostnad−2233 263

Kollektiv pensjonsforsikring
Rogaland Teater AS er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har en pensjonsordning som oppfyller kravene etter loven. Regnskapsføringen av pensjonskostnaden skjer i samsvar med norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er det benyttet estimerte verdier beregnet av aktuar.

Teatrets ytelsesordning ble lukket 30.06.16, men selskapet har det økonomiske ansvaret for oppsatte rettigheter i ordningen. Ordningen ble i 2016 flyttet fra Dnb Liv til KLP. Innbetalt egenkapitaltilskudd utgjør ca. kr 2,1 millioner som er balanseført som langsiktig fordring.

Fra og med 2019 bokføres aktuelle gevinster/tap direkte mot annen egenkapital. I 2019 utgjør dette en gevinst på kr. 4 459 327 som er ført som økning i pensjonsmidler og annen egenkapital. Effekten av prinsippendring gir en uvesentlig effekt i 2018, og av den grunn er ikke sammenligningstallene korrigert.

Fra og med 01.07.16 ble alle ansatte meldt inn i innskuddsbasert pensjonsordning i Sparebank 1 Forsikring. Innskuddet utgjør 7% av lønn mellom 0-7,1G, og 25,1% av lønn mellom 7,1-12G. De ansattes andel utgjør 1,5%-poeng av dette. Innskuddsordningen gir ingen garanterte ytelser, og premien utgiftsføres direkte uten avsetninger i regnskapet.

Individuell driftspensjon
Ved overgangen fra ytelses- til innskuddsordning ble det gitt kompensasjoner til enkelte grupper ansatte. Ansatte over 60 år pr 01.07.16 skal kompenseres for tapt pensjon gjennom livsvarig driftspensjon som beregnes ved fratredelsestidspunktet. Det har blitt reversert kr. 304 199 i avsetningen i 2019 basert på beregninger fra Gabler AS. Gjenstående forpliktelse på ca. kr. 2 221 000 er avsatt i balansen.

Uforsikret ordning (Afp)
Rogaland Teater AS er tilknyttet Fellesordningen for Afp som gir ansatte rett til et livslangt tillegg på ordinær pensjon fra og med fylte 62 år. Ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. I 2019 ble premien satt til 2,5% av årslønn mellom 1 og 7,1G.

I samsvar med Finansdepartementets anbefaling blir ordningen regnskapsmessig behandlet som en innskuddsbasert ordning med utgiftsføring av den løpende Afp-premien uten avsetninger i regnskapet. Finansdepartementet begrunner dette med at det ikke finnes tilgjengelig informasjon som kan gi en konsekvent og pålitelig allokering av forpliktelsen for den enkelte virksomhet.

NOTE 7 – VARIGE DRIFTSMIDLER
 Rømningsvei ISTeaterbygningerLagerSceneriggFast bygn. inv.Teknisk utstyrLeiligh.BilerInventarSum
Anskaffelseskost pr. 01.0113 48455 9692 40332 9857 21917 42327 0401 3561 621159 500
Tilgang til anskaffelseskost2 2711713 25632906 028
Avgang til anskaffelseskost202202
Anskaffelseskost pr. 31.1213 48455 9692 40332 9859 49017 59530 2961 4831 621165 326
Akk. avskrivninger pr. 01.014 09419 4612 4038 4492 2289 397070680147 539
Reversering akk. avskrivninger, avgang202202
Akk. nedskrivn. mot tilskudd pr 01.012 70028 40431 104
Sum akk. avskrivinger og nedskr. pr. 31.127 55447 9602 40310 3782 61910 598078587283 169
Bokført verdi pr. 31.125 9308 009022 6076 8706 99730 29669874882 155
Årets ordinære avskrivning7609501 9303911 2010281714 728
Årets nedskrivning
Sum årets avskrivninger og nedskrivninger7609501 9303911 2010281714 728
Årets avskrivningsprosent1%4/5%10/20%20%5/10%
Økonomisk levetid100 år25/20 år10/5 år5 år20/10 år
Avskrivningsmetodeiflg tilskuddLineæriflg tilskuddLineærLineærLineærLineær

Teatret eier i alt 13 selveierleiligheter. Av teknisk utstyr avskrives dimmeranlegg, intercom, teleslynger, fettutskiller kantine, lydanlegg HS og løpekatt HS med 10%. Biler, lysutstyr og øvrig av-utstyr avskrives med 20%. Av inventar avskrives publikumsstoler med 10% og sceneplattinger med 5%.

Av fast bygningsmessig inventar avskrives sprinkleranlegg, skimtlys og varme/kjøleanlegg med 5%. Heis/rømningsvei Teaterhallen og scenegulv Hovedscenen med 4%. Rømningsvei IS og scenerigg avskrives mot mottatt tilskudd. Tilskuddsperioden er 15 år.

NOTE 8 – SKATTETREKKSKONTO

Bundet skattetrekkskonto utgjør kr 2 481 952.

NOTE 9 – KONTOLÅN TIL STATEN

I forbindelse med saldering av statsbudsjettet (St.prp. nr. 32, 2001/-02) er det bevilget kr. 3,3 mill. i tilskudd til egenkapital til teatret. De bundne midlene ytes ved plassering i et «Kontolån til Staten» som er avdragsfritt, men rentebærende. Kontolånet er ført som langsiktig fordring på staten og med en tilsvarende økning av innskutt egenkapital under posten Annen egenkapital.

NOTE 10 – EGENKAPITAL
 AksjekapitalInnskutt EKAnnen EKSUM
Egenkapital 31.12.20181083 30053 07756 485
Prinsippendring pensjonsforpliktelse4 4594 459
Årets resultat006 2936 293
Egenkapital 31.12.20191083 30063 82967 237
NOTE 11 – AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
 2019
Aksjekapitalen består pr. 31.12.2019 av følgende aksjeklasser:
Staten 720 A-aksjer á kr. 100.-72
Stavanger kommune 276 B-aksjer á kr. 100.-28
Rogaland fylkeskommune 84 C-aksjer á kr. 100.-8
108

A-, B- og C-aksjene er likestilte, med de unntak som følger av vedtektene. A-aksjene kan bare eies av Den norske Stat, B-aksjene kan bare eies av Stavanger kommune og C-aksjene kan bare eies av Rogaland Fylkeskommune.

NOTE 12 – AVSETNING TIL VEDLIKEHOLD

Teatret har utarbeidet en vedlikeholdsplan for vesentlig periodisk vedlikehold. Avsetning til vedlikehold i balansen vedrører periodisk vedlikehold.

NOTE 13 – PANTELÅN SR-BANK

Pantelånet gjelder finansiering av ny rømningsvei Intimscenen og ny scenerigg Hovedscenen. Bokført verdi på pantesikrede eiendeler er kr. 28 537 172.

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:

 20192018
15 67218 961
NOTE 14 – ANNEN KORTSIKTIG GJELD
 20192018
Skyldig feriepenger5 7815 661
Forskudd fra kunder/samarbeidspartnere6 0234 394
Påløpte kostnader1 0222 553
Forskudd på tilskudd/gaver1 2333 041
Annen kortsiktig gjeld245244
SUM14 30415 893
KONTANTSTRØMANALYSE
 20192018
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter:
Resultat før skattekostnad og ekstraord. inntekter6 293329
Gevinst ved salg anleggsmidler-21−585
Avskrivninger og nedskrivninger4 7284 412
Endring i varelager-76−11
Endring i kundefordringer-10−143
Endring i leverandørgjeld223−901
Endring i andre tidsavgrensede poster-8 402−1 454
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter2 7351 647
Kontantstrøm fra investeringaktiviteter:
Utbetaling ved kjøp av eiendeler andre foretak0−237
Innbetaling ved salg av bygg/varige driftsmidler215 663
Utbetaling ved kjøp av bygg/varige driftsmidler-6 028−7 162
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-6 007−1 736
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter:
Innbetaling fra ny langsiktig gjeld00
Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld-2 571−2 447
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter-2 571−2 447
Nettoendring i likvide midler gjennom året-5 843−2 536
Likviditetsbeholdning 1.1.27 93030 465
Likviditetsbeholdning 31.12.22 08727 930

Analysen viser netto kontantstrømmen i de operasjonelle aktiviteteten (indirekte modell).